Nastavnik
prof. dr Mirko Miletić

Saradnik
Jelena Kleut

Status predmeta
Izborni predmet u VIII semestru

Broj ESPB: 3

Cilj predmeta

Razumevanje odnosa s javnošću kao posebne marketinške funkcije različitih društvenih podsistema; prepoznavanje medijskog kompleksa kao javnog prostora u kome se uspostavlja javnost u savremenom društvu; ovladavanje strategijama i tehnikama odnosa s javnošću kao najsofisticiranijim načinima marketinškog komuniciranja.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava:
1. Javnost i javno mnenje: socijalno-istorijska odredjenost i savremeno poimanje javnosti i javnog mnenja.
2. Odnosi s javnošću kao marketinška funkcija: nastanak, značenje pojma, subjekti.
3. Strategije i tehnike organizovanja odnosa s javnošću
4. Upravljanje odnosima s javnošću
5. Odnosi s medijima
6. Problemi merenja rezultata u odnosima s javnošću
7. Profesionalne organizacije za odnose s javnošću
Praktična nastava:
Radionice o odnosima sa javnošću

Literatura
Blek, S. (2003). Odnosi s javnošću. Beograd : Clio
Cutlip, M. S., Center, A.K., Broom, M.G. (2003). Odnosi s javnošću. Zagreb : MATE d.o.o
Reg, D. (1996). Odnosi s medijima. Beograd : Clio