Naučna konferencija “Politike sećanja i ‘zamrznuti konflikt’: Postjugoslovenski prostor i širi kontekst” biće održana 27. i 28. maja 2016. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Organizatori konferencije ovim putem pozivaju sve zainteresovane naučne i medijske radnike da se prijave za učestvovanje, a krajnji rok za apliciranje sa sažecima radova koje bi izlagali je 1. april.

Ovaj međunarodni skup organizuju Odsek za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Centar za istraživanje religije, politike i društva iz Novog Sada, u saradnji sa Amsterdam Centre for the Study of Lived Religion sa Vrije univerziteta u Amsterdamu, pod pokroviteljstvom National Endowment for Democracy.

Cilj konferencije je promišljanje o ukrštanju politika sećanja, konstrukcije identiteta i pripadanja u kontekstu postjugoslovenskog prostora i šire. Prošlost koja za sobom nosi traumatični balast počinjenih zločina konstantno je prisutna u savremenim kulturnim, društvenim i političkim interakcijama. Sećanje se u ovom kontekstu ne pojavljuje kao pomiriteljsko ili kao zajednički narativ, već kao posttraumatsko generacijsko sećanje kojim se neretko manipuliše i generiše antagonizam prema konstruisanom „neprijatelju” (Hoffman, 2004; Huyssen, 2003; Volkan, 2013). Minuli konflkti, na taj način, postaju ‘zamrznuti’ i parališu sadašnjost, stvarajući nestabilnost i nesigurnu budućnost. Nelečena kolektivna trauma koju je proizveo ratni sukob prenosi se na buduće naraštaje, stvarajući razne neželjene efekte, poput netolerancije, spirale zločina, verskog i nacionalnog eksluzivizma i radikalnog nacionalizma. Kada govorimo suočavanju sa prošlošću, ratu, genocidu, etničkom čišćenju, memorijalizacija i transgeneracijskitransfer traume postaju prostor kroz koji se kreira moć i daje značaj kolektivnom sećanju koje kreira identitet nacije. Ovo se naročito odnosi na slučaj kada ova “nasleđena sećanja“ (Landsberg, 2004) bivaju interpretirana i interpolirana putem  kulturnih, političkih ili religijskih repertoara ili interesa.

Ovakav proces memorijalizacije definisan narativima na koje utiču religijski, kulturni i politički faktori takođe konfiguriše i medijski diskurs i posledično utiče na javnost. Posledica takve manipulacije prošlošću dovodi do pojave u kojoj osobe koje nemaju neposredno iskustvo rata ili ratnih zločina inkorporiraju pomenute narative kao sopstvene procese sećanja ili postaju deo njihove društveno-političke matrice.

Kakva je uloga verskih zajednica i političkih činilaca u kreiranju prostora sećanja i održavanju“zamrznutog konflikta”? Da li politike sećanja doprinose pomirenju među podeljenim stranama i promovišu transformaciju društva koje tako postaje inkluzivnije i tolerantnije, ili konstrukcijom sećanja koja se bazira na transgeneracijskoj traumi i minulim konfliktima – polarizuje kulturne, entičke ili verske grupacije u postjugoslovenskom prostoru?

Pozivamo predloge iz sledećih naučnih disciplina: istorija, antropologija, sociologija, psihologija, religijske studije, kulturne studije, medijske studije, studije roda, studije o sećanju, studije konflikta, studije nasleđa i studije o traumi. Predlozi koji uključuju sledeće teme, posebno su dobrodošli:

–          Masovni zločini i sećanja;

–          Jugonostalgija i mediji;

–          Sećanja i pop kultura;

–          Spomenici i sećanja;

–          Transgeneracijski narativi i nostalgija;

–          Trauma i transgeneracijska sećanja;

–          Religija i politike sećanja u postjugoslovenskom prostoru;

–          Mediji, sećanja i tranziciona pravda;

–          Religije, nacionalizam i politike sećanja i

–          Inicijativa za REKOM i kultura sećanja.

Krajnji rok za slanje sažetaka je 1. april. 2016. godine. Predlozi treba da sadrže naslov, sažetak (max 300 reči), biografiju (max 300 reči) i potrebno ga je poslati na email adresu: zurnal@ff.uns.ac.rs. O rezultatima selekcije bićete obavešteni do 15. aprila 2016, a podnošenje kompletiranih referata očekuje se do 15. maja 2016. Predviđeno je da bude objavljen zbornik koji će uključivati recenzirane radove sa konferencije. Radni jezici su BHCS i engleski. Referate možete da prezentujete na jednom od radnih jezika. Kotizacija za učešće na konferenciji iznosi 20 evra. Ručak drugog dana konferencije i kafa tokom pauze biće obezbeđena od strane organizatora. Učesnici sami snose troškove puta i smeštaja.

Uvodničari na konferenciji će biti prof. dr Dino Abazović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i prof. dr Dragan Markovina sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Splitu. Naučni odbor i konferencije čine: Dubravka Valić Nedeljković i Dinko Gruhonjić sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Nikola Knežević iz Centra za istraživanje religije, politike i društva, Srđan Sremac i Ruard Ganzevort sa Vrije univerziteta u Amsterdamu, Zlatiborka Popov Momčinović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Gorazd Andrejč sa Woolf institute u Kenbridžu.Media department of Faculty of Philosophy, University of Novi Sad and Centre for the Study of Religion, Politics and Society, Novi Sad invites you to the international conference Politics of Remembering and the ‘Frozen Conflict’: The Post-Yugoslav Space and Beyond to be held on 20-21st May 2016 at the University of Novi Sad, Serbia. The submission deadline for proposals is 1st April 2016.

The aim of the conference is to reflect upon the intertwining of the politics of remembering and the construction of identities and belonging in the post-Yugoslav space and beyond. The past –with its atrocities – constantly functions in contemporary cultural, societal and political interactions. Rather than as a reconciliatory memory or shared narrative, the past is often used trans-generationally to instill hatred against a constructed enemy (Hoffman, 2004; Huyssen, 2003; Volkan, 2013). Past conflicts thus become ‘frozen’, paralyzing the present, and creating future risks. The unhealed collective trauma of war thus can be transmitted and perpetuated into future generations, evoking intolerance, repetition of violence, exclusivism, and radical nationalism. When dealing with the past,civil war, genocide, ethnic cleansing, memorialization, and the inter–and trans-generational transfer of trauma-narratives become a space of power and meaning to form collective memories that structure the nation. This is especially the case when these ‘inherited memories’ (Landsberg, 2004) are buoyed by cultural, political, and religious repertoires and interests.

This memorial process is defined by narratives influenced by religious, cultural and political actors which configure the media discourse, and consequently reconfigure the public. The outcome of using the past in such a manner is causes people who have not experienced traumatic events to incorporate them into their own memorial practices and political matrix.

What is the role of religious communities and political actors  in creating the memorial space for ‘frozen conflict’? Does the politics of remembering contribute to inclusive memorialisation, reconcile divided parties and promote transformation into a more inclusive society, or polarize the cultural, ethnic, and religious groups in the post-Yugoslav space, by constructing the memory based upon trans-generational trauma and previous conflicts?

We invite proposals from related areas of studies, such as: History, Anthropology, Sociology, Psychology, Religious Studies, Cultural Studies, Media Studies, Gender Studies, Memory Studies, Conflict Studies, Heritage Studies, and Trauma Studies. We welcome proposals that explore any of the following (sub)topics:

–          Mass violence and memories;

–          Yugo-nostalgia and media;

–          Memories and pop-culture;

–          Monuments and memories;

–          Trans generational narratives and nostalgia;

–          Trauma and trans-generational memories;

–          Religion and the politics of remembrance in the post-Yugoslav space;

–          Media, memories and transitional justice;

–          Religion, nationalism and the politics of remembering;

–          RECOM Initiative and the culture of remembrance.

Proposals should include a title, an abstract (max 300 words), and bio (max 300 words) and emailed tozurnal@ff.uns.ac.rs. Notification of accepted proposals shall be made by 15th April 2016 and submission of complete papers is expected by 15th May 2016. A volume of the most outstanding conference papers will be assembled and edited following the conference.

Scientific Board &Partners: Dubravka Valić-Nedeljković, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Dinko Gruhonić, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Nikola Knežević, Centre for the Study Religion, Politics and Society, Novi Sad

Srdjan Sremac, Vrije Universiteit Amsterdam, Centre for the Study Religion, Politics and Society, Novi Sad, Serbia, Ruard Ganzevoort, Vrije Universiteit Amsterdam

Amsterdam Centre for the Study of Lived Religion Amsterdam, VrijeUniversiteit Amsterdam, Zlatiborka Popov Momčinović, Faculty of Philosophy, University of Eastern Sarajevo.