Kontakt
◦ Kabinet: 96/3
◦ e-mail: violeta at ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 485-3851

Diplome
◦ Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad (Rumunski jezik i književnost i srpski jezik i književnost), 1989.
◦ Stručni bibliotekarski ispit (Narodna biblioteka Srbije, Beograd), 1991.
◦ Zvanje višeg bibliotekara (Narodna biblioteka Srbije, Beograd), 2006.
◦ Zvanje bibliotekar savetnik (Narodna biblioteka Srbije, Beograd), 2009.

Stručne oblasti i oblasti interesovanja
◦ Aktivno učešće na formiranju novog bibliotečkog fonda iz oblasti novinarstva
◦ Baza podataka iz oblasti novinarstva,
◦ Elektronske baze podataka (COBISS),
◦ Kompjutersko praćenje elektronskih izvora izdavaštva u svetu i svim bivšim jugoslovenskim republikama,
◦ Informaciona delatnost iz oblasti novinarstva,
◦ Analitička obrada periodičnih publikacija,
◦ Priprema projekta za obrazovanje korisnika.

Bibliografija
1. Rakić, Violeta (2007). Bibliotekarstvo u medijima/i mediji (U: Audiovizuelna obuka novinara na Univerzitetu u Segedinu i Novom Sadu / urednici Lívia Ivaskó i Imre Mátyus), Szeged : Univerzitet u Segedinu, Katedra za komunikaciju i medijske studije, 79-86. (COBISS.SR-ID 512175716)

2. Drašković, Brankica, Rakić, Violeta (2008). Izveštavanje o drugom : žanrovska i tematska obeležja (U: Примењена лингвистика), Novi Sad : Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Filološki fakultet u Beogradu i Filozofski fakultet u Novom Sadu, ISSN 1451-7124,

[br.] 9, 195-201. (COBISS.SR-ID 514203748)

3. Rakić, Violeta. Rumunska štampa u Vojvodini i fondovi Biblioteke Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, rad na Simpozijumu «Međuetnički i međuregionalni odnosi u štampi u regiji DKMT», Jimbolia (Romania), 27-30. marta 2008. godine. (u štampi)

Naučne i stručne Konferencije i Simpozijumi u zemlji i inostranstvu
– Učešće na Konferenciji COBISS 2007 „COBISS – PODRŠKA INTERKULTURNOM DIJALOGU“ (Na pragu Evropske godine interkulturnog dijaloga), 27-30. novembra 2007. godine.

– II kongres Društva za primenjenu lingvistiku Srbije (Filološki fakultet, Beograd), 28-30. septembra 2006. godine. Prezentovan rad „Izveštavanje o drugom : žanrovska i tematska obeležja“/ Brankica Drašković i Violeta Rakić

– Simpozijum „Audiovizuelna obuka novinara na univerzitetima u Segedinu i Novom Sadu“ (Dept. of Communication and Media Studies, Szeged, Hungary), 26-27. januar 2007. godine. Prezentovan rad „Bibliotekarstvo u medijima/i mediji / Violeta Rakić“. Rad objavljen na srpskom i mađarskom jeziku

– Simpozijum „Interethnic and Cross-Border Press and Media Relationships in the DKMT (Danube, Criş, Moriş and Tisa) Region“ konferencija Sever Bocu Press Museum, (Jimbolia, România), 27-30. mart 2008. Prezentovan rad „Rumunska štampa u Vojvodini i fondovi Biblioteke Filozofskog fakulteta“

Katalozi Izložbi
1. PET godina Seminarske biblioteke Odseka za medijske studije : katalog izložbe / [izložbu i katalog pripremila Violeta Rakić]. – Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za medijske studije, 2009. – 21 str.; 21 cm

Registri. (http://www.ff.uns.ac.rs/biblioteka/katalozi_izlozbi/pet_god_zurnalistike/main.html)

Članstvo u strukovnim udruženjima
– Član Bibliotekarskog društva Srbije