jelena-kleut-1-cv

Kontakt
◦ Kabinet: P22
◦ e-mail: jelena.kleut@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 455-602

Akademska karijera
– 2015. godina – Izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Komunikologija, Filozofski fakultet u Novom Sadu.
– 2015. godina – Diploma doktora političkih nauka (Komunikologija), Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu; naziv rada: „Semiotička dekonstrukcija ekspresivnih mogućnosti u virtuelnom komuniciranju“.
– 2009. godina – Izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Komunikologija, Filozofski fakultet u Novom Sadu.
– 2009. godina – Diploma magistra političkih nauka (Komunikologija), Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu; naziv rada: „Socio-kulturne determinante tumačenja poruka u masovnom komuniciranju“.
– 2007. godina – Izbor u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast novinarstvo, predmet Komunikologija.
– 2005. godina – Diploma profesora engleskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za anglistiku.

Oblasti interesovanja i istraživanja
– Komunikologija
– Semiotika
– Virtuelno komuniciranje
– Kritička analiza medijskog diskursa