dvladimir-barovic-1-cv

Kontakt
◦ Kabinet: 200
◦ e-mail: barovic@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 485-3928

Akademska karijera
◦ Diplomirao 2004. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za istoriju, odbranivši rad „Srbija kao vojni faktor u stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca“, sa ocenom deset, dok je prosečna ocena ostvarena na studijama 8,95;
◦ Magistrirao 2007. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za istoriju (smer Istorija Jugoslavije) i odbranio tezu „Uticaj nacionalsocijalističke ideologije i značaj medija na politička zbivanja među vojvođanskim Nemcima između dva svetska rata“ sa ocenom deset, dok je opšti uspeh ostvaren na postdiplomskim studijama 9,98;
◦ školske 2006/2007. godine angažovan kao postdiplomac za saradnika u nastavi na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za medijske studije na predmetu „Desk i redakcije“;
◦ izabran 1. 10. 2007. u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo.
◦ Doktorirao je 07.07.2010. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na temu „Izveštavanje u kriznim situacijama i etika novinarstva”.
◦ U zvanje docenta izabran je marta 2011. godine, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde je zaposlen na Odseku za medijske studije.

Profesionalna biografija
U Radiodifuznom preduzeću „021“ obavljao je poslove novinara kao honorarni saradnik od 1998. godine, a od 2000. do 2004. u kablovsko-difuznoj mreži „Pro-electro“ bio u stalnom radnom odnosu u zvanju portparola, referenta za odnose sa javnošću.
Od 2004. do 2007. stalno je zaposlen u Radio-difuznoj ustanovi Vojvodine, Radio televiziji Vojvodine, na radnom mestu: novinara, novinara-izveštača, novinara-reportera i urednika emisije.
Na Radio televiziji Vojvodine osmislio, uređivao i vodio autorsku emisiju „Tragovi“, koja se jednom mesečno emituje u polučasovnom terminu sa složenom strukturom informativno-dokumentarnog tipa. Učestvovao u više medijskih projekata od kojih posebno treba istaći koprodukcijski film „Vojvođanski identitet“ kao i više međunarodnih autorskih projekata: „Borba sa poplavama 2006“, „Demonstracije u Budimpešti“, „Taban – Budim koga više nema“, „Saradnja Vojvodine i Istre – put u budućnost“.
U stručnom mesečnom časopisu „Lorist“ koji obrađuje lovni turizam i lovstvo obavlja poslove konsultanta i saradnika za pitanja informisanja lovaca, afirmacije etičkog kodeksa i kreiranja pozitivnog medijskog trenda u našem lovstvu.
Kao student-postdiplomac bio je urednik časopisa na srpskom i engleskom jeziku „Gesta“, koji je pokrenut sredstvima Izvršnog veća Vojvodine i Univerziteta u Novom Sadu. Časopis je namenjen studentima postdiplomskih studija humanističkih nauka i otvoren je za saradnike koji poseduju navedeni nivo metodološko-naučnih znanja i koji zadovoljavaju kriterijume akademskih master i magistarskih studija.
Saradnik je časopisa „Kultura polisa“ od 2006. godine, a, prema kategorizaciji Ministrastva nauke Republike Srbije, navedena publikacija klasifikovana je kao časopis od nacionalnog značaja.